Strona główna
  Pamietnik rzeczywistosci
ustawa o inspekcji weterynaryjnej
File Format: pdf/Adobe AcrobatUstawa określa: 1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji. Weterynaryjnej, zwanej dalej„ Inspekcją”
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej-tekst...

ustawa o instytucjach kultury
Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez.
Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia-należy przez to rozumieć zarówno...

ustawa o internecie
Do przetwarzania danych osobowych w internecie zastosowanie znajdują obecnie w zasadzie tylko przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera-aktualizowane na bieżąco-opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych...

ustawa o inwalidach wojennych
Renty inwalidzkie przewidziane w ustawie dla inwalidów wojennych przysługują również osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa.
Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych...

ustawa o inwalidach wojskowych
Przewidziane w ustawie dla inwalidów wojskowych przysługują równieŜ osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów na skutek inwalidztwa powstałego w czasie. 6-8 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; zaświadczenie organu...

ustawa o izbach morskich
(8) Do orzekania w sprawach należących do właściwości izb morskich Minister Sprawiedliwości deleguje sędziów na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca.
File Format: pdf/Adobe AcrobatTraci moc ustawa z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich (Dz. u. z 1925 r. Nr...

ustawa o izbach rolniczych
2002. 10. 27 zm. Dz. u. 02. 113. 984 art. 66. 2004. 01. 01 zm. Dz. u. 02. 153. 1271 art. 38. ustawa. z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Tekst jednolity).
Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych. Akt prawny opublikowany przez. ustawa. z...

ustawa o jednostkach budzetowych
Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjno-prawną sektora finansów publicznych. Ich status prawny i zasady gospodarki finansowej określa ustawa o. File Format: pdf/Adobe Acrobatustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu...

ustawa o jednostkach samorzadow
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) jednostkach samorządu terytorialnego– rozumie się przez to. w rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu. Ustawa określa status prawny pracowników zatrudnionych w: 1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich...

ustawa o jezyku polskim
Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o języku polskim została uchwalona przez polski parlament w 1999 roku, a następnie w 2000 weszła do...

ustawa o jukonie
Ustawa o Jukonie (An Act to provide for the Government of the Yukon District) – ustawa Parlamentu Kanady uchwalona w 1898 i zatwierdzona podpisem monarchy. W roku 1898 uchwalono Ustawę o Jukonie, wydzielając Jukon z Terytoriów Północno-Zachodnich i tworząc nowe...

ustawa o kanadzie
Ustawa o Kanadzie lub Akt konstytucyjny (ang. Canada Act lub Constitutional Act) – ustawa uchwalona przez Parlament Brytyjski w 1791 reformująca system.
File Format: pdf/Adobe AcrobatKANADA. Ustawa o prywatności. Privacy Act). Art. 3 i 8 Privacy Act,...

ustawa o kartach drogowych
. Wymóg używania karty drogowej był przewidziany w ustawie z 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. u. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354). Karty opłaty drogowej wprowadzono 1 stycznia 1998 roku Rozporządzeniem Ministra. Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym...

ustawa o kartach pojazdu
5) producencie lub importerze-rozumie się przez to producenta lub importera nowych pojazdów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy. § 2. 1. Karta pojazdu. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym tekst obowiązujący dział 3-pojazdy-udostępniona. Określi, w drodze rozporządzenia,...

ustawa o kasach fiskalnych
Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych nie znajdą się w ustawie o vat-wynika z najnowszych założeń do nowelizacji ustawy o vat. w ustawie będzie jedynie. Kasy fiskalne-regulacje prawne, paragon fiskalny, raport. Nie został zdefiniowany ani w rozporządzeniu o kasach...

ustawa o kierujacych
Ustawa o kierujących-finał uzgodnień międzyresortowych. Ustawa o kierujących pojazdami. Rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami w Sejmie. Dział varia-www. Kodeksdrogowy. Com. Pl-Ustawa o kierujących pojazdami-tekst przekazany do Komisji...

ustawa o kinematografii
Najważniejszą jednostką organizacyjną w kinematografii jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, powołany do życia Ustawą o kinematografii z 30 czerwca 2005 r. O kinematografii. Dz. u. z dnia 19 lipca 2005 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady...

ustawa o klasyfikacji pkd
Na tej stronie znajduje się szybka wyszukiwarka klasyfikacji pkd-Polska Klasyfikacja Działalności. Prosto, przejrzyście! Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd) znalazło się w Dzienniku Ustaw Nr 251 z...

ustawa o kolei
Warunki zapewnienia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych. w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej do oceny zgodności
. Wirtualny Nowy Przemysł-Serwis Logistyka. Logistyka: najnowsze technologie, wiadomości,...

ustawa o kombatantach
Dz. u. 07. 99. 658 art. 1. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dnia...

ustawa o komercjalizacji
Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. File Format: pdf/Adobe AcrobatDo spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Się...

ustawa o komercjalizacji pkp
Komercjalizacja pkp, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu pkp w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. . Sejm znowelizował w piątek ustawy: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych oraz o...

ustawa o komornikach
. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji . Ustawa o komornikach oraz opłaty od czynności komorniczych. Ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Za prowadzenie egzekucji i...

ustawa o komornikach 1997
. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. u. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm. Ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24. Ustawa z...

ustawa o komornikach sadowych
Ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. Nr 112, poz. . Uwaga; z dniem 28. 12. 2007 r. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zmianie...

ustawa o komornikach sejm
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się. Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik.
O zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Sejm odrzucił większość poprawek o charakterze...

ustawa o kontroli
Dziennik Ustaw 2006 Nr 191 poz. 1413-Zm. Ustawa o kontroli skarbowej oraz niektóre inne ustawy. Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu ustawa o kontroli skarbowej. Traci moc ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie...

ustawa o kontroli sakrbowej
Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28. 09. 1991 (Dz. u. 2004 nr 8 poz. 65 tekst ujedn.-aktualizacja 11. 01. 2010, pobierz. Pdf. Ustawa o zasadach ewidencji i. Kontroli finansowej, rozumie się przez to odpowiednio organy kontroli skarbowej i kontrolę skarbową. Art. 59....
Strona 1 / 1381 , 2, 3, 4, 5 ... 138


 Menu
 : ustawa o rachunkowosci mf
 : ustawa op policji
 : ustronie morskie wielgus
 : usuwanie loga orange
 : ustawy ministerstw
 : ustawa o nip
 : ustawienia mms motorola c975
 : ustawa o pod dochodowym
 : ustronie morkie
 : ustawki kibicowski
 . : : .
Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT